Aktualnosci

Luty 2019
 1. Audyt akustyczny zakładu Grupy Polpharma

  W ramach kolejnego audytu akustycznego wykonaliśmy kompleksową analizę hałasu na która składały się:

  • identyfikacja dominujących źródeł hałasu,
  • wykonanie modelowania akustycznego, czyli stworzenie projekt 3D zakładu,
  • wyznaczenie zasięgów emisji hałasu względem najbliższej zabudowy mieszkaniowej
  • wskazanie urządzeń, które powodują największy hałas
  • propozycja wyciszenia i koszty wykonania izolacji akustycznej.

  W ramach końcowych wniosków zaproponowano konkretne rozwiązania montażowe, które po wprowadzeniu gwarantować będą zmniejszenie hałasu do obowiązujących limitów dopuszczalnych.

  Poniżej przedstawiono widoki modelu 3D zakładu, na podstawie których określono zasięgi hałasu dla stanu obecnego i po propozycji wyciszenia.

Grudzień 2018
 1. Określenie poziomów dźwięku przy pomocy metody obliczeniowej dla spalarni odpadów
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2015, poz. 1542, Załącznik nr 7 - Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego w przypadku, gdy metodami pomiarowymi nie istnieje możliwość wyznaczenia poziomów dźwięku, określenie emisji hałasu należy wykonać tzw. metodami obliczeniowymi. Zastosowanie metody obliczeniowej następuje wtedy, gdy podczas realizacji fizycznych badań hałasu różnica między immisją dźwięku (poziom dźwięku pochodzący od badanej instalacji i tło akustyczne) nie różni się więcej niż 3 dB od samego tła akustycznego. W takim przypadku należy zastosować metodę obliczeniową do wyznaczenia poziomu emisji dźwięku, który przyrównuje się do obowiązujących wartości dopuszczalnych i przekazuje do organów administracyjnych (WIOŚ, UM). Metoda obliczeniowa oparta jest na założeniach polskiej normy PN-ISO 9613-02:2002 Akustyka -- Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej -- Ogólna metoda obliczania.
  W skład metody obliczeniowej wchodzi:
  • Wykonanie fizycznych pomiarów poziomu dźwięku,
  • Inwentaryzacja źródeł hałasu i określenie ich poziomów mocy akustycznej,
  • Stworzenie modelu symulacyjnego, opartego na mapach zasadniczych terenu,
  • Wyznaczenie poziomów dźwięku przy terenach chronionych akustycznie i przyrównanie ich do obowiązujących limitów dopuszczalnych.
  Opisany wyżej zakres prac wykonaliśmy w grudniu 2018 dla spalarni odpadów, która stanowi bardzo skomplikowaną pod względem akustycznym instalację. Lokalizacja zakładu w obszarze innych instalacji generujących hałas oraz znaczna odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej spowodowała potrzebę wyznaczenia poziomów dźwięku właśnie przy pomocy obliczeniowej. Aby szerzej pokazać zakres prac, poniżej pokazano widoki modelu 3D instalacji, na podstawie którego wyznaczono poziomy dźwięku przy najbliższych terenach chronionych akustycznie:
Listopad 2018
 1. Audyt akustyczny instalacji wytwarzającej olej spożywczy
  Celem audytu akustycznego badanej instalacji było określenie dominujących źródeł hałasu znajdujących się w hali produkcyjnej, które negatywnie wpływały na komfort akustyczny pracy wewnątrz sterówki, gdzie przebywają operatorzy linii produkcyjnej oraz propozycja ograniczenia hałasu w samym pomieszczeniu sterówki. Badania akustyczne obejmowały przeprowadzenie szczegółowej analizy bazującej na wielu miarach akustycznych, m.in. - poziom dźwięku korygowany charakterystyką częstotliwością A (poziom dźwięku A), - poziom dźwięku korygowany charakterystyką częstotliwością C (poziom dźwięku C), - liniowy poziom dźwięku Z – brak korekty częstotliwościowej oraz widmo dźwięku A, czyli poziomy ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości od 31,5 Hz do 16 kHz. Zastosowanie tak szerokiej analizy pozwoliło na jednoznaczne wyznaczenie dominujących źródeł hałasu w obszarze produkcyjnym i precyzyjne określenie metod ochrony przed hałasem. Poniżej pokazano przykładowy wykres, który prezentuje poziomy ciśnienia akustycznego w zakresie częstotliwości od 31,5 Hz do 16 kHz oraz poziomy dźwięku A, C oraz liniowy poziom dźwięku Z (bez korekty częstotliwościowej) Na podstawie obliczeń akustycznych dobrano najskuteczniejszy sposób redukcji hałasu, który uwzględniał możliwości techniczne zastosowanie metod wyciszenia, wariantowość pracy urządzeń na hali produkcyjnej oraz dostępny budżet na projekt wykonawczy. Końcowe analizy akustyczne oraz konsultacje ze Zleceniodawcą obejmujące techniczne możliwości wprowadzenia izolacji akustycznej spowodowały przyjęcie izolacji akustycznej obejmującej zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród pomieszczenia sterówki. Montaż dodatkowych elementów budowlanych na ścianie sterówki zniweluje uciążliwy hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej. Wyliczonym skutkiem akustycznym zastosowania izolacji akustycznej jest wykres poniżej: Po zastosowaniu propozycji wyciszenia poziomy dźwięku wewnątrz pomieszczenia sterówki powinny obniżyć się o 13 dB. W ujęciu krotności redukcji hałasu (bazując na skali logarytmicznej) hałas zostanie 20 krotnie.
 2. 2. Badania hałasu, modelowanie akustyczne i propozycja wyciszenia wytwórni mas asfaltowych
  Przedmiotem wykonanego raportu stała się analiza propagacji dźwięku pochodzącego od wytwórni mas asfaltowych (WMA) typ Ammann 200. Określenia emisji hałasu do środowiska z WMA dokonano na podstawie pomiarów akustycznych na terenie instalacji, bezpośrednio przy elementach urządzenia oraz na granicy najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Efektem przeprowadzonego audytu akustycznego było wykonanie modelu 3D instalacji, określenie dominujących źródeł emisji hałasu i wskazanie możliwych do zastosowania rodzajów izolacji akustycznej. Kryterium doboru wielkości i sposobu wyciszenia oparto na limitach dopuszczalnych na hałas przy zabudowie mieszkaniowej w porze dnia i porze nocy. Do właściwego wykonania audytu akustycznego i określenia wpływu poszczególnych źródeł hałasu na poziomy dźwięku przy zabudowie mieszkaniowej potrzebne jest: - określenie parametrów akustycznych dominujących urządzeń, - odwzorowanie drogi propagacji dźwięku (obszaru między źródłem hałasu, a zabudową mieszkaniową) – stworzenie symulacyjnego modelu 3D, - ocena, które źródła hałasu w sposób dominujący kształtują poziomy dźwięku na granicy terenów chronionych akustycznie i określenie potrzebnej wielkości ich wyciszenia. Aby w sposób właściwy dokonać inwentaryzacji źródeł hałasu należy odnieść się do każdej z grup urządzeń znajdujących się i pracujących na terenie wytwórni. Urządzenia wytwórni stanowią punktowe i powierzchniowe źródła hałasu, natomiast poruszające się pojazdy ciężarowe ruchome źródła. Ocena akustyczna wytwórni polegała na fizycznym pomiarze poziomu dźwięku w bezpośredniej bliskości poszczególnych silników, wentylatorów, podajników wytwórni. Zmierzony poziom dźwięku i gabaryt danego elementu wytwórni stał się podstawą do wyliczenia tzw. poziomu mocy akustycznej LWA [dB] danego elementu. Poziom mocy akustycznej został wykorzystany jako wartość wejściowa do modelowania akustycznego przy pomocy, którego oceniono akustyczny udział (emisji hałasu) danego urządzenia na poziomy dźwięku przy terenach chronionych akustycznie. Określenie udziałów emisji hałasu danego urządzenia względem punktów pomiarowych przy zabudowie mieszkaniowej jest bardzo istotne, ponieważ daje możliwość stwierdzenia, który element (urządzenie instalacji) jest w pierwszej kolejności do wyciszenia. Efektem audytu akustycznego była propozycja wyciszenia konkretnych elementów wytwórni w taki sposób, aby po wykonaniu izolacji akustycznej poziomy dźwięku przy najbliższych terenach chronionych akustycznie były poniżej obowiązujących limitów hałasu.
Wrzesień 2018
 1. Producent sprzętu i wyrobów kukurydzianych
  W połowie okresu letniego pomagaliśmy firmie z woj. zachodniopomorskiego w określeniu dominujących źródeł hałasu związanych z produkcją oraz wskazanie metod ochrony przed hałasem (tłumiki lub ekranu akustyczne, obudowy dźwiękochłonne, osłony hałasu). Aby w sposób wiarygodny ocenić, które urządzenia powodują największy hałas względem pobliskich budynków mieszkalnych wpierw należy ustalić ich parametry akustycznej – jest to poziom mocy akustycznej Lw, który wylicza się na podstawie fizycznych pomiarów poziomu dźwięku w odległości 1 metra od urządzenia. Na podstawie wyliczonego poziomu mocy akustycznej należy wykonać symulacyjny model zakładu, gdzie uwzględnia się lokalizację urządzenia, układ i gabaryty hal produkcyjnych oraz umieszcza budynki chronione akustycznie wraz z tzw. receptorami hałasu, aby odczytać modelowe poziomy dźwięku. O poprawności wykonania akustycznego modelu symulacyjnego świadczy przeprowadzona kalibracja, czyli porównanie poziomów dźwięku z modelu z rzeczywistymi poziomami uzyskanymi poprzez pomiary (różnica nie może być większa niż 3 dB – zazwyczaj wynosi ok. 1 dB). Na podstawie tak wykonanego modelu w precyzyjny sposób można określić wpływ pracy danego urządzenia na poziomy dźwięku przy zabudowie mieszkaniowej i dalej określić potrzebną wielkość wyciszenia i rodzaj izolacji akustycznej.
 2. Wiertnia gazu ziemnego
  We wrześniu br mieliśmy okazję ponownie wykonać badania hałasu w środowisku pochodzącego od pracy wiertni. Zakres wykonanych badań akustycznych obejmował określenie emisji hałasu w ujęciu limitów dopuszczalnych przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej oraz w różnych odległościach od granicy obszaru górniczego. Celem pomiarów hałasu w różnych odległościach od granicy wiertni było wskazanie, czy wyliczone zasięgi oddziaływania akustycznego na etapie decyzji środowiskowej potwierdzają się w rzeczywistości i jak rozmieszczenie maszyn na wiertni wpływa na wielkość hałasu przy budynkach mieszkalnych.
 3. Analiza akustyczna dla drogi wojewódzkiej nr 255 w obszarze miejscowości Pakość – badania hałasu trwające 24 h
  Każda inwestycja polegająca na modernizacji czy budowie drogi wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opis przyjętych założeń modernizacji, technologii wykonania i skutków wprowadzania zmian opisuje się w tzw. raporcie środowiskowym, na podstawie którego wydawana jest decyzja OOŚ. Raport środowiskowy posiada również część akustyczną w której pokazuje się zasięgi hałasu po wykonaniu modernizacji lub budowy drogi. Emisję hałasu pokazaną na etapie raportu OOŚ należy zweryfikować pomiarowo przed rozpoczęciem prac budowlanych drogi i po jej zakończeniu. W ramach właśnie takich pomiarów hałasu komunikacyjnego w sierpniu Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR wykonało pomiary hałasu w 4 punktach. Badania trwały 24 godziny, co oznacza, że zastosowano ciągłą metodykę pomiaru określoną w referencyjnej metodyce wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych, odnosząca się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem) Dz. U. nr 140, poz. 824 Załącznik nr 3. Badania hałasu komunikacyjnego wykonano jednocześnie 4 miernikami, które Laboratorium posiada na swoim wyposażeniu. Z badań przygotowano raport i sprawozdania, które stało się podstawą do rozpoczęcia prac w zakresie emisji hałasu.
Sierpień 2018
 1. Wiertnia gazu ziemnego
  Przemysł górniczy jest bardzo specyficzną branżą w ujęciu akustyki środowiska. Odnosi się to głównie do stosowania dużej ilości głośnych urządzeń (agregaty, silniki), potrzeba ciągłej pracy całej instalacji podczas odwiertów (hałas trwający przez całą dobę w ciągu kilku dni, a nawet tygodni) oraz lokalizacja wiertni bardzo często blisko budynków mieszkalnych. Czynniki te powodują, że zdarzają się wiertnie, które generują dość dużą uciążliwość akustyczną. W sierpniu 2018 Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR miało okazję przeprowadzić szczegółowe badania akustyczne, których celem było określenie poziomów dźwięku przy najbliżej położonych budynkach mieszkalnych oraz pomiar hałasu w różnych odległościach od granicy wiertni. Efektem akredytowanych badań hałasu było sporządzenie raportu z pomiarów akustycznych, który stał się podstawą do prezentacji zasięgów hałasu społeczności mieszkającej bezpośrednio przy terenie wiertni.
 2. Producent wafli ryżowych
  W ramach audytu akustycznego obejmującego akredytowane pomiary hałasu przy terenach chronionych akustycznie Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR wykonało serię pomiarów hałasu, model akustyczny oraz zaproponowano sposób wyciszenia. Badania akustyczne wykonano w porze dnia, tj. w między 6.00 – 22.00 oraz osobno w porze nocy, między godziną 22.00 – 6.00. Potrzeba zmierzenia hałasu osobno w porze dnia i porze nocy wynika bezpośrednio z różnych limitów hałasu obowiązujących dla najbliższych terenów mieszkalnych względem zakładu produkcyjnego. Drugim etapem audytu akustycznego było stworzenie modelu symulacyjnego, który jednoznacznie wskazał, jakie źródła hałasu pracujące na terenie zakładu i o jaki poziom hałasu należy wyciszyć, aby zachować emisje hałasu przy zabudowie mieszkaniowej poniżej obowiązujących limitów dopuszczalnych. Ostatnim elementem audytu był konkretne propozycja wyciszenia urządzeń z podaniem konkretnej skuteczności akustycznej osłony dźwiękochłonnej wraz z doborem materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
Lipiec 2018
 1. Huta szkła w woj. wielkopolskim
  Produkcja szkła jest wykonywana przez dość specyficzną technologię i niestety, w ujęciu emisji hałasu, bardzo głośną. Wysokie poziomy hałasu występują zarówno na stanowiskach pracy, np. dla operatorów automatów szklarskich czy stłuczki, jak również w emisji hałasu do środowiska. Wielokrotnie też zdarza się, że huty szkła to zakłady o wieloletniej tradycji, które funkcjonują od wielu lat. Powoduje to częste problemy z samą lokalizacją zakładów, gdzie zabudowa mieszkaniowa spotykana jest w bardzo małej odległości od granic zakładu lub nawet na samej granicy obiektu. Zdarza się również, że hale produkcyjne nie posiadają wysokich parametrów izolacyjności akustycznej, przez co emisja hałasu z wnętrza hal jest wyraźnie dostrzegalna na terenach zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie. EKO-POMIAR w swojej już prawie 15 letniej działalności miał okazję współpracować z kilkoma zakładami zajmującymi się produkcją i obróbka szkła (głównie grupa Ardagh Glass S.A.). Zdobyte doświadczenie obejmujące projektowanie izolacji akustycznej w postaci osłon i ekranów dźwiękochłonnych, tłumików i obudów dźwiękoizolacyjnych spowodowało, że audyt akustyczny w przedmiotowym zakładzie został wykonany terminowo i profesjonalnie.
  W zakresie audytu akustycznego wykonano:
  • analizę stanu prawnego najbliższych terenów chronionych przed hałasem
  • pomiar emisji hałasu w środowisku w porze dnia i porze nocy
  • określono parametry akustyczne źródeł hałasu znajdujących się na terenie huty (wyznaczono poziom mocy akustycznej źródeł punktowych i powierzchniowych),
  • stworzono model symulacyjny całego zakładu, aby w sposób wiarygodny określić udziały hałasu poszczególnych źródeł hałasu względem najbliżej położonych budynków mieszkalnych
  • przygotowano propozycje wyciszenia do obowiązujących limitów dopuszczalnych wraz z podaniem szacunkowych kosztów montażu izolacji akustycznej.
 2. Zakład Produkcji Etanolu
  Jednym z zasadniczych obszarów działania Pracowni EKO-POMIAR jest projektowanie akustyczne. Zakres takiego projektowania obejmuje identyfikację źródeł hałasu znajdujących się na terenie instalacji, określenie ich parametrów akustycznych, stworzenie cyfrowego modelu symulacyjnego oraz propozycja zastosowania konkretnej izolacji na dominujące urządzenia – źródła hałasu. Każdy z wyżej wymienionych etapów zawiera istotny etap poprawnego i efektywnej walki z hałasem. Podobne podejście wykonano dla badanej instalacji, gdzie w kompleksowy sposób określiliśmy poziomy mocy akustycznej pracujących urządzeń (wentylatorów, przesyłu silosów, chłodni wentylatorowych, suszarni, wialni, kotłowni), stworzyliśmy cyfrowy model zakładu, prezentując każde źródło hałasu w odpowiedni współrzędnymi x, y, z oraz wskazaliśmy konkretne propozycje wyciszenia. Końcowym celem audytu akustycznego była propozycja kosztów wdrożenia poszczególnych etapów izolacji akustycznej.
Maj 2018
 1. Akredytowane badania hałasu od wiertni gazu i propozycja wyciszenia dominujących źródeł hałasu.
  Wykonaliśmy pomiary hałasu, identyfikację dominujących źródeł oraz zaproponowaliśmy sposoby redukcji hałasu dla urządzenia wiertniczego KREMCO K900 pracującego na wiertni gazu z koncesją PGNiG. Same badania wykonywaliśmy zgodnie z metodykami akredytowanymi mierząc hałas przy zabudowie mieszkaniowej, w różnych odległościach od granic wiertni oraz bezpośrednio przy urządzeniach określając później ich poziom mocy akustycznej. Efektem audytu akustycznego było przygotowanie wytycznych redukcji hałasu, określenie skuteczności izolacji akustycznej oraz wstępne koszty montażu.
 2. Audyty akustyczny obejmujący dobór stolarki okiennej w głośnej części Poznania
  Zakończyliśmy prace projektowe związane z określeniem wymaganej izolacyjności akustycznej stolarki okiennej, przegród zewnętrznych i wewnętrznych dla inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu. Zakres obliczeń akustycznych obejmował określenie istniejących poziomów dźwięku poprzez fizyczny pomiar hałasu, dobór stolarki okiennej i nawietrzaków oraz wytyczne związane z grubością i materiałem elewacji. Wszystkie obliczenia hałasu były tak prowadzone, aby limity akustyczne wewnątrz pomieszczeń zostały spełnione.
Kwiecień 2018

Zakończyliśmy ocenę emisji hałasu w zakresie infradźwięków na kolejnej farmie wiatrowej. Badania w zakresie infradźwięków wykonano zgodnie z zapisami normy PN-EN 61400-11:2004/A1:2006 Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu, a pomiaru poziomu dźwięku A przy zabudowie mieszkaniowej wykonywano zgodnie z metodykami referencyjnymi (akredytowanymi) w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.14.2014 r. Dz. U. 2015, poz. 1542, Załącznik nr 7.

Luty 2018
 1. Wykonaliśmy badania porealizacyjne w zakresie oceny hałasu przy zabudowie mieszkaniowej dla 4 nowych ekranów akustycznych w Białymstoku.
 2. Przeprowadziliśmy kolejna sesję pomiarową emisji hałasu od turbin wiatrowych – farma zlokalizowana w m. Tomaszów Lubelski, składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.
Grudzień 2017

1.Wykonaliśmy badania skuteczności akustycznej zastosowanej izolacji akustycznej w zakładach Mahle Bear Ostrów Wielkopolski i Agrifirm Polska w Szamotułach.

2. Zakończyliśmy monitoring dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w m. Tomaszów Lubelski,
składającej się z 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW.

3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w środowisku dla WV Września – zakład nr 2. Ocena emisji hałasu dotyczyła pomiarów poziomu dźwięku w porze dnia i porze nocy.

Listopad 2017

1 Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego w Białymstoku, których celem było określenie wielkości hałasu przy zabudowie mieszkaniowej oraz projekt ekranów akustycznych dla miejsc gdzie zanotowano przekroczenia limitów dopuszczalnych na hałasu.

Październik 2017

1 Zakończyliśmy serię badań polegających na określeniu parametrów akustycznych pracującej turbiny Gamesa G97 – poziom mocy akustycznej, tonalność, impulsowość, infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy. Badania wykonywane były przy współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z Warszawy.

Sierpień/Wrzesień 2017

1. Zakończyliśmy prace projektowe dla dwóch zakładów przemysłowych (Agrifirm Polska Sp. zo.o z Szamotuł i Biofarm Sp. zo.o. z Poznania). Analizy akustyczne obejmowały pomiary hałasu związane z określeniem poziomu mocy akustycznej urządzeń oraz poziomów dźwięku w porze dnia i porze nocy. Efektem badań i obliczeń hałasu będzie wdrożenie izolacji akustycznej przez dB-Projekt Sp. zo.o. Prace montażowe już się rozpoczęły.

2. Wykonaliśmy kolejną sesję monitoringu akustycznego 2 farm wiatrowych. Pomiary hałasu obejmowały weryfikację poziomów dźwięku w porze dnia i porze nocy oraz infradźwięków.

Lipiec 2017

1. Zakończyliśmy wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 27 elektrowni wiatrowych GE Wnd Energy, lokalizacja w woj. warmińsko – mazurskie. Badania dotyczyły wpływu hałasu na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej w porze dnia i porze nocy.

2. Zakończyliśmy realizację oceny akustycznego wpływu budowy i eksploatacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

3. Wykonaliśmy analizę po realizacyjną w zakresie akustyki dla farmy wiatrowej w woj. lubelskim. Farma wiatrowa składała się z 10 turbin Vestas V100-2.0 MW, a hałas mierzyliśmy w 13 punktach pomiarowych.

Czerwiec 2017

1. Zakończyliśmy 1 etap badań po realizacyjnych dla farmy wiatrowej w woj. lubelskim. Farma wiatrowa składała się z 15 turbin Vestas V100-2.0 MW, a hałas mierzyliśmy w 8 punktach pomiarowych.

Maj 2017

1. Wykonaliśmy aktualizację zasięgu hałasu dla zakładu Sapa Aluminium w ramach OOŚ.
2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary w zakładzie Good Food Products Sp. zo.o. i Homanit Polska Sp. zo.o.

Kwiecień 2017

1. Wykonaliśmy okresowe pomiary hałasu w środowisku od instalacji Agdagh Glass S.A. w Ujściu.
2. Przeprowadziliśmy akredytowane pomiary hałasu pochodzące od zakładu GoodFood Products. Sp. zo.o.

Marzec 2017

1. Wykonaliśmy pomiary hałasu od Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Poznaniu oraz część OOS do KIP.
2. Rozpoczęliśmy monitoring porealizacyjny w zakresie emisji hałasu dla nowego zakładu VW we Wrześni.
3. Zakończyliśmy pomiary hałasu w 9 punktów pomiarowych na farmie wiatrowej składającej się z turbin Acciona w woj. lubelskim.

Luty 2017

1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w 21 punktach pomiarowych od farmy wiatrowej składającej się z turbin Vestas V112 w woj. lubelskim
2. Nadzorowaliśmy wykonanie pomiarów drgań w pomieszczeniu mieszkalnym w Kudowie Zdrój.

Styczeń 2017

1. Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku w zakładzie Kronospan OSB Sp. zo.o. w Strzelcach Opolskich.
2. Aktualizacja zasięgów hałasu dla nowych parametrów dla nowych parametrów turbiny wiatrowej.
3. Wykonaliśmy weryfikacyjne pomiary hałasu skuteczności ekranu akustycznego we Wrocławiu.

12.12.2016

Wykonaliśmy pomiary hałasu w środowisku od zakładu produkcyjnego IKEA Industry Polska

19.12.2016

Realizacja pomiarów weryfikacyjnych skuteczności wykonanej izolacji akustycznej w Jenox Akumulatory Sp. zo.o. w Chodzieży

10.11.2017.

Wykonaliśmy 24 godzinny pomiar hałasu od terminalu przeładunkowego w Łodzi

05.11.2016.

Rozpoczęliśmy analizy akustyczne dla dalszej modernizacji ul. Nowej Naramowickiej w Poznaniu.

18.10.2016.

Zakończyliśmy pomiaru hałasu obejmujące sprawdzenie zmniejszenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych – Centrum Logistyczne m. Błonia i odcinek drogi S6 w Gdyni.

10.10.2016.

Wykonaliśmy pomiary hałasu przy WGRO w Poznaniu, których celem była weryfikacja skuteczności nowego ekranu akustycznego.

21.09.2016.

Rozpoczęliśmy audyt akustyczny w nowym sklepie Netto w Poznaniu – badania obejmowały pomiary hałasu w środowisku i wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych przylegających do sklepu.

20.09.2016.

Wykonaliśmy analizę akustyczną na potrzeby PnB dla jednej z ul. W Szczecinie.

15.09.2016.

akończyliśmy monitoring hałasu w 15 punktach pomiarowych dla odcinka linii kolejowej E59 w obszarze Szczecina.

31.08.2016.

Wykonaliśmy akredytowane pomiary hałasu w obszarze huty szkła w Ujściu Ardagh Glass S.A.

31.08.2016.

Przeprowadziliśmy audyt akustyczny instalacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Legionowie.

08.08.2016.

Wykonaliśmy badania akustyczne dla PGNiG S.A. w Przemyślu dla jednej z wiertni dla zabiegu szczelinowania hydraulicznego.

12.07.2016.

Wykonaliśmy pomiary hałasu na jednej z wiertni PGNiG S.A.

07.07.2016.

Zakończyliśmy pomiary tła akustycznego w obszarze planowanego Budynku Hotelowego i Biurowego w centrum łodzi – 1 etap analizy akustycznej do Breeam.

07.07.2016.

Wykonanie pomiarów hałasu na farmie wiatrowe w m. Wróblew.

16.06.2016

Zakończyliśmy pierwszy etap analiz akustycznych obejmujących wyznaczenie parametrów akustycznych elewacji i stolarki okiennej dla budynku biurowego Mangalia w Warszawie.

16.06.2016.

Wykonaliśmy badania hałasu pochodzącego od urządzeń wiertni gazu łupkowego w województwie pomorskim.

14.06.2016.

Przeprowadziliśmy audyt akustyczny w Centrum Handlowym Auchan w Krakowie. Badania obejmowały określenie parametrów akustycznych zewnętrznych źródeł hałasu obiektu i ich wpływ na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej. Celem audytu będzie wskazanie metod ochrony przed hałasem.

09.06.2016.

Dokonaliśmy oceny pomiarowej skuteczności akustycznej ekranu w m. Ostrów Wlkp. oraz oceniliśmy hałas komunikacyjny względem najbliższych terenów chronionych akustycznie.

07.06.2016.

Rozpoczęliśmy nadzór akustyczny nad budowa hotelu wraz z budynkami usługowymi w centrum Łodzi. Etap 1 obejmował wykonanie 24 godzinnych pomiarów hałasu w obszarze najbliższych budynków mieszkalnych.

23.05.2016

Zakończyliśmy monitoring akustyczny farmy wiatrowej składającej się z 19 turbin wiatrowych w woj. warmińsko-mazurskim.

18.05.2016

Przeprowadziliśmy badania akustyczne polegające na ocenie stopnia redukcji hałasu nawierzchni asfaltowej w centrum Poznania.

12.05.2016

Wykonaliśmy badania akustyczne na stacji transportu ropy naftowej w woj. wielkopolskim, których celem będzie propozycja wyciszenia instalacji.

28.04.2016

Przeprowadziliśmy pomiarową ocenę poziomów dźwięku przy terenach zabudowy mieszkaniowej wokół huty szkła w Gostyniu.

20-21.04.2016

Wykonaliśmy serię badań akustycznych na 3 różnych farmach wiatrowych - warto wykorzystać dobrą prędkość wiatru na farmach

14.04.2016

Odbyliśmy badania biegłości z metodyki dotyczącej wyznaczenia poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń

05.04.2016

Przeprowadziliśmy kolejny monitoring hałasu na farmie wiatrowej w woj. wielkopolskim – 20 punktów pomiarowych – badania w porze nocy

16-17.03.2016

Ocenialiśmy hałas pochodzący od urządzeń GPZ-u (Głównego Punktu Zasilania) farmy wiatrowej w woj. lubelskim

09.03.2016

Wykonaliśmy okresowy pomiar hałasu od farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim

25.03.2016

Przeprowadziliśmy ocenę akustyczną dla 2 etapu budowy farmy wiatrowej w woj. pomorskim

23.02.2016

Wykonaliśmy pomiary hałasu dla pojedynczej turbiny wiatrowej w województwie zachodnio-pomorskim.

15.02.2016

Rozpoczęliśmy kolejny etap prac projektowych nad wyciszeniem huty szkła w Gostyniu.

11.02.2016

Rozpoczęliśmy monitoring akustyczny dla zespołu elektrowni wiatrowych w lubuskim.

04.02.2016

Zakończyliśmy badania porealizacyjne dla farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim.

28.01.2016

Oceniliśmy klimat akustyczny wokół huty szkła Stolze w m. Wymiarki

26.01.2016

Badania hałasu w porze dnia i porze nocy od kolejnej farmy wiatrowej w woj. wielkopolskim.

19.01.2016

Wykonaliśmy badania hałasu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych – Animex Suwałki

21-22.12.2015

Wykonaliśmy serię badań akustycznych na farmie wiatrowej w pow. radomskim, woj. mazowieckie, którym celem było określenie hałasu przy terenach chronionych akustycznie przy prędkości wiatru gwarantującej maksymalną wydajność pracy turbin wiatrowych – badania zakończone sukcesem !!!

15.12.2015

Oceniliśmy stan klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu przemysłowego na w m. Komorniki – celem badań była weryfikacja limitów hałasu względem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

10.12.2015

Wykonaliśmy kolejny okresowy monitoring akustyczny dla farmy wiatrowej składającej się z 49 turbin w woj. wielkopolskim. Tego samego dnia, drugi zespół akustyków wykonał badania hałasu od urządzeń wiertniczych gazu łupkowego.

2.12.2015

Rozpoczęliśmy obliczenia akustyczne dla nowego projektu farmy wiatrowej składającej się z 9 turbin wiatrowych.

01.12.2015.

Zespół EKO-POMIAR został powiększony o kolejnego akustyka. Serdecznie witamy koleżankę Agatę, mamy nadzieję, że współpraca będzie układać się dobrze.

16.11.2015

Rozpoczęliśmy badania akustyczne na farmie wiatrowej składającej się z 19 turbin wiatrowych w woj. warmińsko – mazurskim.

12.11.2015

Zakończyliśmy badania hałasu w m. Świnoujście, gdzie po raz kolejny wykonywaliśmy monitoring akustyczny hałasu komunikacyjnego

9.11.2015

Wykonaliśmy badania hałasu do certyfikacji Breeam dla Centrum Handlowego VIVO w Stalowej Woli

14-15.10.2015

Zakończyliśmy badania hałasu od pracującej farmy wiatrowej w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckie

8.10.2015

Przeprowadziliśmy kolejną sesję monitoringu akustycznego na farmie wiatrowej w woj. łódzkim

28.09.2016

Wykonaliśmy badania emisji dźwięku pochodzącego od Terminalna przeładunkowego w Terespolu

16.09.2015

Szanowni Państwo, z ogromną radością pragniemy poinformować, że EKO-POMIAR świadczy swoje usługi już 10 lat. W tym okresie zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu ochrony przed hałasem, a było to:

- ponad 150 projektów z akustyki środowiska, obejmujących KIP, OOS czy MPZP
- ponad 70 projektów związanych z akustyką farm wiatrowych na etapie projektowym
- ponad 30 przeprowadzonych monitoringów akustycznych przed i porealizacyjnych
- ponad 15 wdrożeń i montażu izolacji akustycznej

Misją EKO-POMIAR, od samego początku działalności, było ciągłe doskonalenie kompetencji, indywidualność realizacji każdego projektu oraz współpraca z na partnerskich zasadach. Pragnę podziękować przede wszystkim całemu zespołowy EKO-POMIAR za 100% zaangażowanie, za profesjonalizm i chęć dalszego rozwoju, wszystkim naszym Klientom za możliwość poznania się, współpracy i za to, że prawie każdy projekt był inny i równie interesujący. Mam nadzieję, że plany i nowe działania EKO-POMIAR zostaną wykonane, a przyszłe projekty będą nas naszą wizytówką.
Pozdrawiam
Jacek SZULCZYK

11.09.20154

Zakończyliśmy akustyczny monitoring w porze letnim dla m. Świnoujście – przedmiotem monitoringu były badania 24h w 4 punktach pomiarowych.

27.08.20154

Rozpoczęliśmy kolejny monitoring akustyczny dla farmy wiatrowej zlokalizowanej w woj. łódzkim.

14.08.20154

Akredytowane Laboratorium Badawcze Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR zakończyło otrzymało z Polskiego Centrum Akredytacji pozytywną decyzję o przedłużeniu na kolejny cykl (do roku 2019) akredytacji na badania akustyczne. Szczegóły na http://www.eko-pomiar.com.pl/laboratorium.html

10.08.20154

Rozpoczęliśmy badania hałasu komunikacyjnego (pomiar 24 godzinny) w m. Świnoujście.

05.08.20154

Wykonaliśmy pomiarową ocenę hałasu przemysłowego w centrum Poznania.

30.07.20154

Podpisaliśmy umowę na kolejny monitoring akustyczny, tym razem w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego. Lokalizacja pomiarów – m. Świnoujście.

14.07.20154

Wykonaliśmy badania akustyczne dla wiertni gazu łupkowego w woj. wielkopolskim.

15-16.06.20154

W ramach posiadanej akredytacji w Laboratorium Badawczym EKO-POMIAR zespół audytorów Polskiego Centrum Akredytacji dokonał ponownej oceny systemu zarządzania i stosowanych metodyk badawczych. Na wniosek audytorów akredytacja Laboratorium AB1290 zostanie utrzymana i przedłużona na kolejny rok.

10.06.2015.4

Wykonaliśmy pomiary hałasu do projektu akustycznego, którego celem będzie propozycja wyciszenia urządzeń chłodniczych na budynku biurowym w Pile.

02.06.2015.4

Wykonaliśmy pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń biurowych spółki Allegro w Poznaniu na zlecenie wykonawcy budynku firmy Budimex S.A.

01.06.20154

Wykonanie pomiarów hałasu dla urządzeń górniczych w kopalni węgla brunatnego w Koninie.

28.05.2015.4

Rozpoczęliśmy prace pomiarowe nad inwestycją pn. Zachodnia Obwodnica Szczecina. Etap 1 wykonanie ciągłego monitoringu akustycznego – przed realizacyjnego dla 3 punktów pomiarowych.

26-27.05.20154

Wykonaliśmy kolejny monitoring akustycznych farmy wiatrowej składającej się z 49 turbin.

29.04.2015.4

W ramach cyklu akredytacji naszego Laboratorium Badawczego uczestniczyliśmy w tzw. kolejnych badaniach biegłości z zakresu badań hałasu wewnątrz pomieszczeń.

22.04.2015.4

Wykonaliśmy badania poziomu mocy akustycznej prasokontenerów (belownic) firmy AVOB Sp. zo.o. w ramach certyfikacji urządzenia znakiem CE.

13.04.2015.4

W ramach cyklu akredytacji naszego Laboratorium Badawczego uczestniczyliśmy w tzw. badaniach biegłości z zakresu badań hałasu w środowisku.

8.04.20144

Wykonaliśmy kolejną sesję ciągłego pomiaru hałasu w środowisku od zespołu turbin wiatrowych – woj. łódzkie.

30.03.2015.4

Uczestniczyliśmy w organizowanym przez Polskie Centrum Akredytacji szkoleniu związanym z doskonaleniem systemu opartego na PN-EN ISO/IEC 17025:2005

23.03.20154

Zakończyliśmy analizę porealizacyjną dla farmy wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskie składającej się z 25 turbin wiatrowych.

18.03.2015.4

Wykonanie analizy porealizacyjnej z zakresu emisji hałasu dla istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.

13.03.2015.4

Podpisanie umowy na monitoring akustycznych istniejącej farmy wiatrowej w woj. łódzkim.

05.03.2015.4

Badania hałasu w środowisku – pora dnia i pora nocy - powiat chodzieski.

03.03.2015.4

Podpisanie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej z zakresu hałasu dla farmy wiatrowej składającej się z 18 turbin, woj. łódzkie.

02.03.20154

Farma wiatrowa w Wielkopolsce, 49 szt., monitoring akustyczny – pora nocy – kolejna sesja pomiarowa.

27.02.2015.4

Uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych PT/ILC z zakresu hałasu.

23.02.2015.4

Spotkanie z WIOŚ o/Toruń ws tzw. badań interwencyjnych na farmie wiatrowej w woj. kujawsko – pomorskim.

20.012.2015.4

Nocne badania hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 21 szt. w woj. kujawsko – pomorskim.

19.02.2015.4

Wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu – 1 punkt pomiarowy.

18.02.2015.4

Wykonanie pomiarów hałasu i analizy porealizacyjnej dla farmy wiatrowej w okolicach Kołobrzegu.

02.02.20154

Farma wiatrowa w Wielkopolsce, 49 szt., monitoring akustyczny – pora nocy.

13.01.2015.4

Nocne badania hałasu na farmie wiatrowej składającej się z 21 szt. w woj. kujawsko – pomorskim.

7.01.20154

Wykonanie badań emisji hałasu instalacyjnego i komunikacyjnego w centrum Poznania.

Grudzień 2014

Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej w postaci tłumików akustycznych na czerpnię i wyrzutnię pomieszczenia sprężarek w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania – etap 2 prac wygłuszających. Poniżej zdjęcia wykonanych tłumików (tak nawiasem projektowany tłumik absorpcyjny był chyba największy jaki mieliśmy okazję widzieć i montować).

Wrzesień 2014

W ramach Kampanii Informacyjno – Edukacyjnej „DOBRY WIART DLA REGIONÓW” – Współczesne Oblicze Energetyki Wiatrowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej i współfinasowanej przez NFOŚ mieliśmy okazję w dniu 9.09.2014 w Poznaniu przedstawić informację o „Aktualnym stanie prawnym i wiedzy na temat oddziaływania inwestycji energetyki wiatrowej”. Materiał prezentowany na konferencji dostępny jest pod linkiem

Sierpień 2014

W internetowym wydaniu sekcji ekonomicznej gazety Rzeczpospolita (www.rp.pl) ukazał się nasz komentarz do dalszych prób ustalenia jednej, stałej odległości turbin wiatrowych od terenów chronionych akustycznie. Tekst „Wiatraki: mierzyć, a nie wymyślać” można zobaczyć pod linkiem

Sierpień 2014

Na ekologicznym portalu internetowym (www.ecoportal.pl) ukazał się nasz tekst związany z akustyką turbin wiatrowych, który jest pewnego rodzajem komentarzem do raportu NIK nt kontroli przebiegu realizacji farm wiatrowych. Artykuł „Elektrownie wiatrowe. Wywiad rzeka z ekspertem od akustyki” dostępny jest pod linkiem

Lipiec 2014

Wykonaliśmy projekt i nadzorowaliśmy montaż izolacji akustycznej dla dwóch wentylatorów promieniowych w zakładzie produkcyjnym w okolicach Poznania. Poniżej zdjęcia stanu przed realizacją i podczas badań odbiorczych


Przed realizacją: Po wykonaniu obudów:

Czerwiec 2014

W dniach 24-25.06.2014 roku w Międzywodziu mieliśmy okazję uczestniczyć warsztatach dotyczących energetyki wiatrowej organizowanych Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (www.psew.pl). EKO-POMIAR poproszony został o wygłoszenie prezentacji pt. „Akustyka i lokalizacja turbin wiatrowych”.

Czerwiec 2014

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Druk 758 poproszono nas o komentarz nad zasadnością zmiany przepisów dotyczących ustalenia jednej, stałej odległości turbin od obszarów zabudowy mieszkaniowej. Opinia prezentuje ogólne informacje o akustyce turbin wiatrowych, przykłady zasięgu hałasu od turbin wiatrowych i wniosek, że ustalenie stałej odległości nie jest właściwym podejściem, którego celem może być zmniejszenie uciążliwości akustycznej farm wiatrowych. Opinia została opublikowana m.in. na portalu www.cire.pl (Centrum Informacji o Rynku Energii), a całość opinii można znaleźć pod linkiem

Luty 2014

Stworzyliśmy BAZĘ WIEDZY, która związana jest z akustyką turbin wiatrowych. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi publikacjami i materiałami multimedialnymi z pomiarów hałasu od turbin wiatrowych. Materiały umieściliśmy w nowej zakładce naszej strony internetowej HAŁAS TURBIN WIATROWYCH.

Grudzień 2013

Zaprojektowaliśmy i nadzorowaliśmy montaż obudowy dźwiękoizolacyjnej na prasę Helwita w Amica Wronki S.A. (patrz zakładka REALIZACJE).

Październik 2013

EKO-POMIAR miał przyjemność wesprzeć finansowo „Konkurs Krzykaczy” organizowany w ramach poznańskiej Nocy Naukowców 2013 na Politechnice Poznańskiej.

Lipiec 2013

Na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy okazję zorganizować wewnętrze szkolenie związane z oddziaływaniem akustycznym turbin wiatrowych. Cykl wykładów obejmował zagadnienia związane z specyfiką pracy turbin wiatrowych, ich wpływem na klimat akustyczny, subiektywną oceną hałasu od turbin i próbą modelowania emisji dźwięku w zakresie infradźwiękowym. Uczestnikami szkolenia byli m.in. koledzy z Hiszpanii, którzy wspierali nas merytorycznie oraz pracownicy naukowi z Instytutu Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Zakładu Wibroakustyki Politechniki Poznańskiej. W ramach szkolenia EKO-POMIAR przeprowadził pokaz metodyki pomiarowej obejmującej ocenę dźwięku od turbin wiatrowych przy zabudowie mieszkaniowej i pomiar poziomu dźwięku do wyznaczenia poziomu mocy akustycznej. Składamy serdecznie podziękowania wszystkim za udział w wykładach, ciekawą dyskusję i interesujące wnioski. Prof. R. Makarewicz – podczas prezentacji wykładu. Prof. A. Preis – podczas prezentacji wykładu. Dr W. Łapka – podczas prezentacji wykładu. Dr M. Wojsznis – podczas prezentacji wykładu.

Lipiec 2013

EKO-POMIAR w ramach nowego cyklu programów edukacyjnych EKOLOGIKA został poproszony o kilka słów komentarza nt wpływu i oddziaływania hałasu od turbin wiatrowych. Program EKOLOGIKA jest realizowany przez poznański oddział Telewizji Polskiej.
Link

Lipiec 2013

Dnia 4 lipca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w seminarium pt. „Środowiskowe uwarunkowania realizacji farm wiatrowych w województwie lubelskim”, gdzie przy współpracy Politechniki Poznańskiej EKO-POMIAR wygłosił prezentację związaną z oddziaływaniem hałasu i infradźwięków pochodzących od turbin wiatrowych. Organizatorem seminarium była Fundacja Myśli Ekologicznej z Krakowa (www.mysl-ekologiczna.pl).
Relacja filmowa:
Link

Czerwiec 2013

W ramach akcji „Wszystko dla planety” organizowanej przez telewizji TVP Poznań EKO-POMIAR został poproszony o przedstawienie podstawowych informacji związanych z energetyką wiatrową. M. in nasza wypowiedź została wyemitowana na antenie TVP Poznań.

Link

Kwiecień 2013

EKO-POMIAR został poproszony o wykonanie przykładowych badań hałasu komunikacyjnego na potrzeby społecznej akcji „Zróbmy sobie ciszej”. Była to akcja firmy 3M produkującej m.in. indywidualna ochronę przed hałasem. Pomiary obejmowały określenie poziomu dźwięku w 5 największych miastach Polski, a ich wyniki i przykładowa sesja pomiarowa została pokazana w programie Dzień dobry TVN
Link

Luty 2013

Rozpoczęliśmy współpracę z firmami zajmującymi się wydobyciem gazu łupkowego, zadaniem EKO-POMIAR jest nadzór akustyczny nad kolejnymi procesami wydobywczymi gazu z łupków.

Grudzień 2012

EKO-POMIAR przy współpracy z Politechniką Poznańską miał okazje uczestniczyć w nagraniu telewizji WTK Poznań gdzie poruszano zagadnienia związane z wpływem turbin wiatrowych na zdrowie ludzi i zwierząt.
Link

Grudzień 2012

Rozpoczęliśmy projektowanie i montaż 2 pomieszczeń sterowniczych w hucie szkła w Ujściu, gdzie obecnie trwają prace budowlane nowej wanny szklarskiej (patrz zakładka REALIZACJE)

Listopad 2012

Rozpoczęliśmy prace projektowe i pomiarowe związane z inwestycją kolejową „MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 30, ETAP II ODCINEK BIELAWA DOLNA - HORKA: BUDOWA MOSTU PRZEZ NYSĘ ŁUŻYCKĄ ORAZ ELEKTRYFIKACJA”. Realizacja zadania jest wyjątkowo trudna, ponieważ dotyczy obiektu położonego w Polsce i Niemczech, gdzie obowiązują inne przepisy prawa ochrony środowiska regulujące projektowanie akustyczne i monitoring.

Wrzesień 2013

Rozpoczęliśmy prace projektowe nad jedną z większych planowanych inwestycji drogowych w Poznaniu – ulica Nowa Naramowicka. Jest to projekt obejmujący budowę zupełnie nowego odcinka drogi, która ma rozładować ruch komunikacyjny w północnej części Poznania (patrz model symulacyjny poniżej):

Lipiec 2012

Wykonaliśmy coroczny monitoring klimatu akustycznego drogi krajowej S8 na odcinku od Gorzowa Wlkp. do Szczecina. Analiza pomiarowa obejmowała kalibrację poziomów dźwięku w 4 punktach jedocześnie w zestawieniu z pomiarami natężenia ruchu oraz ocenę hałasu w 28 punktach pomiarowych (przykładowe zdjęcia poniżej)

Czerwiec 2012

Wraz z firmą BUDIMEX S.A. wykonaliśmy po-realizacyjny monitoring klimatu akustycznego nowo oddanej autostradowej obwodnicy Wrocławia A8. Pomiary obejmowały określenie poziomu dźwięku przy terenach chronionych akustycznie i skuteczność samych ekranów dźwiękoizolacyjnych (przykładowe zdjęcia poniżej)

Maj 2012

EKO-POMIAR miał przyjemność czynnie uczestniczyć spotkaniu Shell Safety Day 6th 2012. EKO-POMIAR prezentował potencjalne zagrożenia akustyczne dla obsługi stacji paliw Shell (patrz załącznik nr 1)

Grudzień 2011

W roku 2011 mieliśmy okazję przeprowadzić analizy emisji hałasu na 2 farmach wiatrowych – pomiary obejmowały ocenę poziomów dźwięku na każdym etapie inwestycji - pomiar tła akustycznego, poziomów dźwięku w ramach monitoringu po-realizacyjnego oraz pomiar poziomu mocy akustycznej - patrz zakładka REFERENCJE.

Grudzień 2011

Zmieniliśmy siedzibę biura z ulicy Staszica 37 w Obornikach na Bogdanowo 11d/5, 64-600 Oborniki k/Poznania (wjazd do Obornik po prawej stronie, przy DK nr 11) – patrz mapa w zakładce KONTAKT.

Grudzień 2011

Wykonaliśmy projekt i montaż izolacji akustycznej Wytwórni Masy Bitumicznej AMMANN 180 w m. Kończewo k/Słupska. Zamawiający Polski Asfalt Sp. zo.o. (patrz zakładka REALIZACJE i REFERENCJE).

Listopad 2011

Wykonaliśmy pomiary hałasu komunikacyjnego i klimatu akustycznego wewnątrz budynków na odcinku Pniewy – Otorowo DW 187. Zamawiający Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Kwiecień 2011

We współpracy z Politechniką Poznańską mieliśmy okazję uczestniczyć w 4 Miedzy narodowej Konferencji Naukowej Wind Turbine Noise w Rzymie (http://www.confweb.org/wtn2011) , gdzie udało nam się wygłosić referat pt „Acoustic analysis of wind turbines with a vertical axis according to ISO 61400-11”, autorzy: Szulczyk J, Cempel C, Golec Z.

Sierpień 2010

W zakładzie Sapa Aluminium Sp. zo.o. w Trzciance wykonaliśmy izolację akustyczna w postaci przegrody dźwiękochłonnej silnika podajników wałeczkowych wyciskarki profili aluminiowych na wydziale PL3 (patrz zakładka REALIZACJE).

Czerwiec 2010

Pierwsza ocena akredytacyjna działalności Laboratorium Badawczego EKO-POMIAR przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl), która zakończyła się nadaniem certyfikatu akredytacji o nr AB 1290
( http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201290 ).

Luty 2010

Wdrożenie Księgi Jakości zgodnej z normą PN-ISO 17025 i powołanie nowego działu EKO-POMIAR: Laboratorium Badawcze, które zajmuje się wykonaniem pomiarów akustycznych dla 6 metodyk badawczych.

Styczeń 2010

Zakończyliśmy prace projektowe i montażowe serii obudów dźwiękochłonnych w zakładzie Ardagh Glass S.A. w Ujściu. Prace obejmowały wyciszenie 4 różnych źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Efekt prac można zobaczyć na naszej stronie w zakładce REALIZACJE.