Pomiary hałasu na stanowisku pracy

Do badań hałasu BHP na stanowisku pracy zaliczamy:
  • okresowe badania hałasu, których celem jest stwierdzenie czy pracownik jest narażony na ponadnormatywny hałas, tzw. NDN-y
  • pomiary hałasu, których celem jest dobór ochronników słuchu
W ramach badań hałasu BHP na stanowisku pracy EKO-POMIAR wykorzystuje procedury badawcze:
  • Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna.
  • Akustyka. Wyznaczanie zawodowe ekspozycji na hałas metoda techniczna. PN-EN ISO 9612:2009