Pomiary hałasu komunikacyjnego i ekranów akustycznych

Do badań hałasu komunikacyjnego zaliczamy wszystkie analizy źródeł ruchomych, obejmujące:
  • hałas od autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych
  • hałas kolejowy i tramwajowy
  • analizy akustyczne linowych źródeł hałasu
W ramach badań hałasu komunikacyjnego EKO-POMIAR wykorzystuje procedury badawcze:
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem Dz. U. nr 192, poz. 1392.
  • Załącznik nr 2 Referencyjne metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń na terenach portów oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych.