Pomiary hałasu w środowisku

Do badań hałasu przemysłowego i środowiskowego zaliczamy wszystkie analizy w przestrzeni otwartej, obejmujące:
  • zakłady przemysłowe,
  • stacje paliw,
  • centra handlowe,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • kurniki drobiu.
W ramach badań hałasu środowiskowego i przemysłowego EKO-POMIAR wykorzystuje procedury badawcze:
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206, poz. 1291)
  • Załącznik nr 6. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego.