Pomiary hałasu w środowisku

Hałas to, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, niepożądane dźwięki, negatywnie oddziaływujące na zdrowie i samopoczucie człowieka, a także zaburzające równowagę środowiska naturalnego. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, m.in. z zakładów przemysłowych, hodowli czy obiektów komercyjnych. Ze względu na szkodliwe działanie, pomiary hałasu w środowisku to procedura niezbędna do jego prawidłowej ochrony. Dzięki naszym analizom można skutecznie zaplanować wdrożenie systemów niwelujących poziom hałasu w środowisku.

Do badań hałasu przemysłowego i środowiskowego zaliczamy wszystkie analizy w przestrzeni otwartej, obejmujące:

  • zakłady przemysłowe,
  • stacje paliw,
  • centra handlowe,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • kurniki drobiu.

W ramach badań hałasu środowiskowego i przemysłowego w EKO-POMIAR wykorzystujemy procedury badawcze opracowane na bazie następujących przepisów:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206, poz. 1291)
  • Załącznik nr 6. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego.