Akredytowane laboratorium badawcze nr AB 1290

Od maja 2010 roku EKO-POMIAR rozpoczął procedury wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005+ AP1:2007+ AC:2007. System Zarządzania stał się podstawą do stworzenia Akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR.

W sierpniu 2011 roku kompetencje Laboratorium Badawczego zostały potwierdzone przez auditorów z Polskiego Centrum Akredytacji udzieleniem akredytacji nr AB 1290 na 6 metodyk badawczych z zakresu akustyki.

Obecnie Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR posiada 7 metodyk badawczych z zakresu akustyki pokazanych poniżej:W ramach prac Akredytowanego Laboratorium Badawczego wykonujemy badania według następujących metodyk badawczych:

Laboratorium Badawcze EKO-POMIAR
Bogdanowo 11d/5, 64-600 Oborniki
NIP: 787-129-17-02
e-mail: laboratorium@eko-pomiar.com.pl
tel: 61 296 5036
Przedmiot badań/wyrób Rodzaj działalności/badane cechy/metoda Dokumenty odniesienia
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej − hałas Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-87/B-02156
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)
Turbiny wiatrowe – hałas*
(patrz UWAGI)
Równoważny poziom dźwięku A
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
Poziom ciśnienia akustycznego w zakresie infradźwięków 1 Hz – 20 Hz
Zakres: (22 - 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośredniaPoziom mocy akustycznej
Kierunkowość
Tonalność
Impulsowość
(z obliczeń)
PN-EN 61400-11:2004 + Ap1:2006
Środowisko ogólne − ekrany akustyczne Równoważny poziom dźwięku A
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
Zakres: (22 − 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-ISO 10847:2002
Skuteczność ekranów (z obliczeń)
Środowisko ogólne − hałas pochodzący od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych Równoważny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 2014, poz.1542)
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD i LAeqN (z obliczeń)
Metoda obliczeniowa
Środowisko ogólne − hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych Równoważny poziom dźwięku A
Ekspozycyjny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 824 i Dz.U. Nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem pkt. H
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony LAeqD i LAeqN (z obliczeń)
Środowisko pracy − hałas Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A
Zakres: (22 − 140) dB
Szczytowy poziom dźwięku C
Zakres: (22 − 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 - punkt 10 i strategię 3 - punkt 11
Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do:
- 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
- przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Maszyny i urządzenia − hałas Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
Zakres: 50 Hz – 10 kHz
Zakres: (22 − 140) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
PN-EN ISO 3746:2011
Poziom mocy akustycznej
Poziom energii akustycznej
(z obliczeń)

UWAGI:

*Laboratorium Badawcze AB1290 wykonuje akredytowane badania obejmujące wyznaczenie poziomu mocy akustycznej, kierunkowości źródła, tonalności dźwięku, widma dźwięku w zakresie od 1 Hz do 16 kHz, infradźwięków na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego zgodnie z normą podaną w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1290.

Od lipca 2013 roku obowiązuje nowsze wydanie normy IEC o symbolu PN-EN 61400-11:2013-07 - Laboratorium AB 1290 nie wykonuje akredytowanych badań zgodnie z ostatnim wydaniem normy z 2013 roku.

W ramach działalności Akredytowanego Laboratorium Badawczego obowiązują następujące zasady i reguły postępowania:
Deklaracja Kierownictwa (pobierz)
Oświadczenie Właściciela (pobierz)
Polityka Jakości (pobierz)

Wszelkie uwagi dotyczące świadczonych usług Akredytowanego Laboratorium Badawczego można zgłaszać pisemne na adres siedziby Laboratorium lub drogą e-mail pod adresem laboratorium@eko-pomiar.com.pl wypełniając odpowiednią Ankietę (pobierz).