Akredytowane laboratorium badawcze nr AB 1290

Od maja 2010 roku EKO-POMIAR rozpoczął procedury wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005+ AP1:2007+ AC:2007, co dalej wykorzystano do stworzenia Akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracowni Akustyczno – Środowiskowej EKO-POMIAR
W sierpniu 2011 roku kompetencje Laboratorium Badawczego zostały potwierdzone przez auditorów z Polskiego Centrum Akredytacji udzieleniem akredytacji nr AB 1290 na 6 metodyk badawczych z zakresu akustyki. Szczegółowe informacje o zakresie akredytacji znajdziecie Państwo na stronie PCA lub bezpośrednio pod linkiem http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201290

W ramach prac Akredytowanego Laboratorium Badawczego wykonujemy badania według następujących procedur:

1. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas.
Akustyka Budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. PN-87/B-02151/02.

2. Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji,
urządzeń i zakładów przemysłowych.
Dz. U. 2014, poz. 1542 - Załącznik nr 7. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego) do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

3. Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych.
Załącznik nr 3 (referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych) do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. Dz. U. nr 140, poz. 824

4. Środowisko ogólne − ekrany akustyczne.
Akustyka. Wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów PN-ISO 10847:2002.

5. Hałas BHP na stanowisku pracy.
Akustyka. Wyznaczanie zawodowe ekspozycji na hałas metoda techniczna PN-EN ISO 9612:2009.

6. Hałas turbin wiatrowych.
Turbozespoły wiatrowe – część 11: procedury pomiaru hałasu PN-EN 61400-11:2004 + A1 z lipiec 2006*

UWAGI:
*Laboratorium Badawcze AB1290 wykonuje akredytowane badania obejmujące wyznaczenie poziomu mocy akustycznej, kierunkowości źródła, tonalności dźwięku, widma dźwięku w zakresie od 1 Hz do 16 kHz, infradźwięków na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego zgodnie z normą podaną w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1290.
Od lipca 2013 roku obowiązuje nowsze wydanie normy IEC o symbolu PN-EN 61400-11:2013-07 - Laboratorium AB 1290 nie wykonuje akredytowanych badań zgodnie z ostatnim wydaniem normy z 2013 roku.

W ramach działalności Akredytowanego Laboratorium Badawczego obowiązują następujące zasady i reguły postępowania:
Deklaracja Kierownictwa (pobierz)
Oświadczenie Właściciela (pobierz)
Polityka Jakości (pobierz)

Wszelkie uwagi dotyczące świadczonych usług Akredytowanego Laboratorium Badawczego można zgłaszać pisemne na adres siedziby Laboratorium lub drogą e-mail pod adresem laboratorium@eko-pomiar.com.pl wypełniając odpowiednią Ankietę (pobierz).