Projektowanie i montaż izolacji akustycznej w przemyśle

Głównym celem projektowania akustycznego jest stworzenie takich warunków pracy, aby komfort akustyczny osób pracujących był na jak na najwyższym poziomie. Kształtowanie klimatu akustycznego odnosi się zarówno do typowych hal produkcyjnych, gdzie występują źródła hałasu jak wentylatory, pompy, piły czy całe linie produkcyjne, jak również do pomieszczeń biurowych, gdzie izolacyjność akustyczna przegród budowlanych wpływa na warunki efektywnej pracy.

Do metod projektowania akustycznego należy zaliczyć:
 • identyfikacja zagrożeń akustycznych i drganiowych, polegających na rzeczywistych pomiarach hałasu oraz wizjach lokalnych
  w miejscu zaistnienia problemu
 • analizy wyników pomiarów, czyli wyznaczenie dominujących źródeł oddziaływania akustycznego oraz określenie poziomu zagrożenia przez przyrównanie do wartości dopuszczalnych
 • propozycje wariantów redukcji akustycznej, sporządzenia szacunkowych kosztorysów i harmonogramów prac
 • montaż izolacji akustycznej, weryfikacja pomiarowa przez ponowne pomiary hałasu oraz wykonanie dokumentacji akustycznej zastosowanych rozwiązań

Metodyka badań:

 • Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna.
 • Akustyka. Wyznaczanie zawodowe ekspozycji na hałas metoda techniczna. PN-EN ISO 9612:2009
 • PN-EN ISO 3744:1999 - Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. nr 206, poz. 1291). Załącznik nr 6. Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego.
 • Akustyka Budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach. PN-87/B-02156.
 • Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku
  w pomieszczeniach. PN-87/B-02151/02.
 • Środowisko ogólne − ekrany akustyczne. Akustyka. Wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów PN-ISO 10847:2002.
 • Ocena izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej od dźwięków powietrznych na podstawie PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.